Thép lá cán nguội

Bao gồm thép lá đen, thép lá mạ và thép P/O sử dụng trong ngành hàng gia dụng, nội thất.

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch