Năm 2009

 

 

Báo Cáo Tài  Chính Năm 2009

( Vui lòng download file đính kèm bên dưới )

 Quý 1 :

 • Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1 / 2009 : file pdf

 

 • Bảng cân đối kế toán Quý 1 / 2009 : file pdf

 

 • Bảng lưu chuyển tiền tệ Quý 1 / 2009 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính tóm tắt Quý 1 / năm 2009 : file pdf

 

 • Thuyết minh báo cáo tài chính Quý 1 / năm 2009 : file pdf

 

Quý 2 :

 

 • Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2 / 2009 : file pdf

 

 • Bảng cân đối kế toán Quý 2 / 2009 : file pdf

 

 • Bảng lưu chuyển tiền tệ Quý 2 / 2009 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính tóm tắt Quý 2 / năm 2009 : file pdf

 

 • Thuyết minh báo cáo tài chính Quý 2 / năm 2009 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty Mẹ 6 tháng : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 6 tháng : file pdf

 

Quý 3 :

Công ty Mẹ :

 

 • Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3 / 2009 : file pdf

 

 • Bảng cân đối kế toán Quý 3 / 2009 : file pdf

 

 • Bảng lưu chuyển tiền tệ Quý 3 / 2009 : file pdf

 

 • Thuyết minh báo cáo tài chính tóm tắt Quý 3 / năm 2008 : file pdf

Hợp Nhất :

 

 • Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3 / 2009 : file pdf

 

 • Bảng cân đối kế toán Quý 3 / 2009 : file pdf

 

 • Bảng lưu chuyển tiền tệ Quý 3 / 2009 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính tóm tắt Quý 3 / năm 2009 : file pdf

 

 • Thuyết minh báo cáo tài chính Quý 3 / năm 2009 : file pdf

 

 • Giải trình Quý 3 / 2009 : file pdf

Quý 4 :

 

 • Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4 / 2009 : file pdf

 

 • Bảng cân đối kế toán Quý 4 / 2009 : file pdf

 

 • Bảng lưu chuyển tiền tệ Quý 4 / 2009 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính tóm tắt Quý 4 / năm 2009 : file pdf

 

 • Thuyết minh báo cáo tài chính Quý 4 / năm 2009 : file pdf

 

 

 

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch