Năm 2008

 

 

 Báo Cáo Tài Chính Năm 2008

 ( Vui lòng download file đính kèm bên dưới )

Quý 1 :

 • Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1 / 2008 : file pdf

 

 • Bảng cân đối kế toán Quý 1 / 2008 : file pdf

 

 • Bảng lưu chuyển tiền tệ Quý 1 / 2008 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính tóm tắt Quý 1 / năm 2008 : file pdf

 

 • Thuyết minh báo cáo tài chính Quý 1 / năm 2008 : file pdf

Quý 2 :

 

 • Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2 / 2008 : file pdf

 

 • Bảng cân đối kế toán Quý 2 / 2008 : file pdf

 

 • Bảng lưu chuyển tiền tệ Quý 2 / 2008 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính tóm tắt Quý 2 / năm 2008 : file pdf

 

 • Thuyết minh báo cáo tài chính Quý 2 / năm 2008 : file pdf

Quý 3 :

 • Báo cáo tài chính Quý 3 / năm 2008 : file pdf

Quý 4 :

 

 • Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4 / 2008 : file pdf

 

 • Bảng cân đối kế toán Quý 4 / 2008 : file pdf

 

 • Bảng lưu chuyển tiền tệ Quý 4 / 2008 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính tóm tắt Quý 4 / năm 2008 : file pdf

 

 • Thuyết minh báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 4 / năm 2008 : file pdf 

 

 • Thuyết minh báo cáo tài chính Quý 4 / năm 2008 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính kiểm tóan Công ty Mẹ : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất : file pdf

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch