Năm 2010

  

 

 Báo Cáo Tài Chính Năm 2010

( Vui lòng download file đính kèm bên dưới )

Quý 1 :

 • Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất : file pdf

 

 • Bảng cân đối kế toán hợp nhất : file pdf

 

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất : file pdf

 

 • Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất : file pdf

Quý 2 :

- Công ty Mẹ :

 • Báo cáo kết quả kinh doanh : file pdf

 

 • Bảng cân cân đối kế toán : file pdf

 

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ : file pdf

 

 • Thuyết minh báo cáo tài chính : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty Mẹ : file pdf

- Hợp nhất :

 • Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất : file pdf

 

 • Bảng cân đối kế toán hợp nhất : file pdf

 

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính tóm tắt Q2 / 2010 : file pdf

 

 • Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất : file pdf

 

 • Giải trình Quý 2 / 2010 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất : file pdf

Quý 3 :

 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính hợp nhất : file pdf

 

 • Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3 / 2010 : file pdf

Quý 4 :

 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 4 / 2010 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 / 2010 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2010 : file pdf

 

 

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch