Năm 2011

Báo Cáo Tài Chính Năm 2011 

( Vui lòng download file đính kèm bên dưới )

 

 • Báo cáo tài chính tháng 1 & 2 / 2011 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính tháng 4 / 2011 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính tháng 5 / 2011 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính tháng 7 / 2011 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính tháng 8 / 2011 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ : file pdf 

 

 • Báo cáo tài chính kiểm tóan Công ty Mẹ : file pdf

 

 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 : file pdf

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch