Điều lệ

 Điều Lệ Tổ Chức và Họat Động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC

 

 

 Năm 2012

         Điều lệ tổ chức và hoạt động SMC năm 2014: File

 Năm 2013

        Điều lệ SMC sửa đổi tháng 4 năm 2013: File

 Năm 2014

        Điều lệ tổ chức và hoạt động SMC tháng 3 năm 2014: File

Năm 2017

        Điều lệ tổ chức và hoạt động SMC năm 2017: File
        Điều lệ công ty SMC - tăng vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu 05/2017: File
        Điều lệ công ty SMC - Thay đổi chủ tịch HĐQT tháng 7/2017: File

Năm 2018

        Điều lệ mới tháng 7/2018 tăng vốn điều lệ sau phát hành chi cổ tức và ESOP: File

 

 

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch