SMC: Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 2 / 2010 và tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011

 

Ngày 25/02/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đã có Thông báo số 172/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2010 và tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên của CTCP Đầu tư Thương mại SMC (MCK: SMC). 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch