Đội ngũ lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN
Sinh năm: 1961
Trình độ chuyên môn:
Cao đẳng chuyên ngành QTKD

 • Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC

 

 

 

 

Ông NGUYỄN BÌNH TRỌNG
Sinh năm: 1963
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Tài Chính Kế Toán

 • Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC

 

 

 

 


Ông MA ĐỨC TÚ
Sinh năm: 1958
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân ngân hàng - chuyên ngành Tài chính Tín dụng

 • Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC
 • Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức.
 • Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Địa Ốc 9.

 

 


 

Ông TAIRA YOSHIYUKI
Sinh năm: 1967

 • Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC
 • Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Hanwa Việt Nam
   
           
 

NGUYỄN NGỌC Ý NHI
Sinh năm: 1983

 • Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC
 • Giám Đốc NV quản lý danh mục đầu tư - Giám Đốc nghiên cứu phân tích - Công ty TNHH Quản lý quỹ Hàn Quốc KIMC

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
   
   
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC
Sinh năm: 1961
Trình độ chuyên môn:
Cao đẳng chuyên ngành QTKD
   
   
Ông VÕ HOÀNG VŨ
Tổng Giám Đốc
Sinh năm: 1978
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế - chuyên ngành QTKD
   
Ông NGUYỄN BÌNH TRỌNG
Phó Tổng Giám Đốc - Khối Tài Chính Kế Toán
Sinh năm: 1963
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Tài Chính Kế Toán
   
NGUYỄN HỒNG CHÂU
Phó Tổng Giám Đốc - Khối Dự Án
Sinh năm: 1974
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Ngoại Thương
   
Ông NGUYỄN VĂN TIẾN
Phó Tổng Giám Đốc - Khối HC - NS
Sinh năm: 1953
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân chuyên ngành Xã Hội Học
   
BAN KIỂM SOÁT  
 

 

 

Ông NGUYỄN HỮU KINH LUÂN
Trưởng Ban Kiểm Soát
Sinh năm: 1982
Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh Đại Học Murray, Hoa Kỳ

 

LÊ CẨM TÚ
Thành viên Ban Kiểm Soát
Sinh năm: 1981
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Luật

 

ĐẶNG THỊ THU TRANG
Thành viên Ban Kiểm Soát
Sinh năm: 1980
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh Tế

 
 
 
 
 

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch