Năm 2012

(Vui lòng download file đính kèm)

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012

 • Báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp : file pdf
 • Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất : file pdf
 • Bảng cân đối kế toán tổng hợp : file pdf
 • Bảng cân đối kế toán hợp nhất : file pdf
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp : file pdf
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất : file pdf
 • Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp : file pdf
 • Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất : file pdf

Báo cáo tài chính tóm tắt tháng 4

 • Báo cáo tài chính tóm tắt tháng 4: File.pdf

Báo cáo tài chính tháng 5

 • Báo cáo tài chính tháng 5: file pdf

Báo cáo tài chính quý 2

 • Báo cáo tài chính Quý 2 / 2012 Công ty Mẹ : file pdf
 • Báo cáo tài chính Quý 2 / 2012 Tổng Hợp : file pdf
 • Báo cáo tài chính Quý 2 / 2012 Hợp Nhất : file pdf

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2012

 • Báo cáo tài chính công ty mẹ : file pdf
 • Báo cáo tài chính tổng hợp : file pdf
 • Báo cáo tài chính hợp nhất : file pdf

Báo cáo tài chính từ 01/01/2012 đến 30/09/2012

 • Báo cáo tài chính công ty mẹ : file pdf
 • Báo cáo tài chính tổng hợp : file pdf
 • Báo cáo tài chính hợp nhất : file pdf

Báo cáo tài chính từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

 • Báo cáo tài chính công ty mẹ : file pdf
 • Báo cáo tài chính tổng hợp : file pdf
 • Báo cáo tài chính hợp nhất : file pdf

Báo cáo tài chính năm 2012 sau kiểm toán

Giải trình biến động BCTC năm 2012 trước và sau kiểm toán

Audited consolidated financial statements 31.12.2012: File

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch