Năm 2013

(Vui lòng download file đính kèm)

  • Quý 1:

             1. Báo cáo riêng : File

             2. Báo cáo tài chính tổng hợp: File

             3. Báo cáo tài chính hợp nhất: File

  • Quý 2:

              1. Báo cáo tài chính riêng: File

              2. Báo cáo tài chính tổng hợp: File

              3. Báo cáo tài chính hợp nhất: File

  • Giải trình biến động kết quả kinh doanh của báo cáo tài chính hợp nhất quý 2: File
  • Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2013 đến 30/06/2013:

              1. Báo cáo tài chính riêng: File

              2. Báo cáo tài chính tổng hợp: File

              3. Báo cáo tài chính hợp nhất: File

  • Quý 3:

              1. Báo cáo tài chính văn phòng công ty: File

              2. Báo cáo tài chính tổng hợp: File

              3. Báo cáo tài chính hợp nhất: File

  • Quý 4:

              1. Báo cáo tài chính riêng: File

              2. Báo cáo tổng hợp: File

              3. Báo cáo hợp nhất: File

  • Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2013

              1. Báo cáo tài chính văn phòng công ty: File

              2. Báo cáo tài chính tổng hợp: File

              3.Báo cáo tài chính hợp nhất: File

  • Giải trình biến động kết quả kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2013 trước và sau khi kiểm toán: File
  • Audited consolidated financial statements 31.12.2013: File

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch