Quản trị


Vui lòng download file đính kèm

 

Năm 2013

      1. Quy chế quản trị công ty: File

      2. Nghị quyết ban hành quy chế quản trị: File

      3. Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013: File

      4. Báo cáo quản trị công ty năm 2013: File

      5. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan đến ngày 31/12/2103: File

Năm 2014

      1. Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014: File

      2. Nghị quyết lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014: File

      3. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014: File

Năm 2015

      1. Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015: File

      2. Báo cáo quản trị công ty năm 2015: File 

      3. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan đến ngày 31/12/2015: File

Năm 2016

      1. Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016: File

Năm 2017

      1. Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm: File

      2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017: File

Năm 2018

1. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018: File

     

 

     

 

 

 

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch