Năm 2015

Vui lòng xem hoặc tải file đính kèm

 • Quý 1
 1. Báo cáo tài chính văn phòng công ty: File
 2. Báo cáo tài chính tổng hợp: File
 3. Báo cáo tài chính hợp nhất: File
 • Quý 2
 1. Báo cáo tài chính văn phòng công ty: File
 2. Báo cáo tài chính tổng hợp: File
 3. Báo cáo tài chính hợp nhất: File
 • Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015
 1. Báo cáo tài chính văn phòng công ty: File
 2. Báo cáo tài chính tổng hợp: File
 3. Báo cáo tài chính hợp nhất: File
 • Quý 3
 1. Báo cáo tài chính văn phòng công ty: File
 2. Báo cáo tài chính tổng hợp: File
 3. Báo cáo tài chính hợp nhất: File
 • Quý 4
 1. Báo cáo tài chính văn phòng công ty: File
 2. Báo cáo tài chính tổng hợp: File
 3. Báo cáo tài chính hợp nhất: File

        Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

        1. Báo cáo tài chính văn phòng công ty:File
        2. Báo cáo tài chính tổng hợp: File 
        3. Báo cáo tài chính hợp nhất:File
       Audited consolidated financial statements 31.12.2015: File

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch