Năm 2016

Vui lòng xem hoặc tải file đính kèm

 • Quý 1
  1. Báo cáo tài chính tổng hợp: File
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất: File

 • Quý 2
  1. Báo cáo tài chính văn phòng: File
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất: File
 • Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm

          1. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:  File
          2. Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán: File
 • Quý 3
  1. Báo cáo tài chính tổng hợp: File
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất: File
   
 • Quý 4
  1. Báo cáo tài chính tổng hợp: File
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất: File
 • Báo cáo kiểm toán 6 tháng cuối năm 2016

          1. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán: File
          2. Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán: File

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch