Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc phê chuẩn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Vui Lòng xem hoặc tải file: File