Tài liệu lấy ý kiến Quý Cổ Đông bằng văn bản

  1. Công văn công bố thông tin gửi UBCKNN-SGD: File
  2. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: File
  3. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của SMC: File
  4. Tờ trình tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017: File
  5. Tờ Trình phê chuẩn phương án chào bán CP riêng kẻ để  tăng vốn điều lệ: File
  6. Phương án chào bán CP riêng lẻ chi tiết: File
  7. Phụ Lục sửa đổi bổ sung Điều Lệ tổ chức và hoạt động Cty SMC: File
  8. Dự Thảo - Nghị Quyết ĐHĐCĐ: File
© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch