Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: File

2. Nghị quyết số 54 - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: File

3. Nghị quyết số 55 - HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ: File

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch