Năm 2017

Vui lòng xem file đính kèm

 • Quý 1
  1. Báo cáo tài chính: File
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất: File
  3. Báo cáo vốn điều lệ đã được kiểm toán: File
 • Quý 2
  1. Báo cáo tài chính: File
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất: File
 • Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017
  1. Báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán: File
  1.1  Báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán bản tiếng anh: File
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán: File
  2.1  Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán bản tiếng anh: File
 • Quý 3
  1. Báo cáo tài chính: File
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất: File
   
 • Quý 4
  1. Báo cáo tài chính: File
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất: File
   
 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
  1. Báo cáo tài chính SMC: File
  2. Báo cáo tài chính SMC hợp nhất: File
 • Audited consolidated financial statements 31.12.2017: File
© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch