Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017

 

 

1. Chương Trinh Dai Hoi
349.22 KB - 24/03/2017, 22:25:43
338 Download Xem Download
2. BC hoạt động SXKD năm 2016
4.23 MB - 24/03/2017, 22:26:51
318 Download Xem Download
3. BC Phương hướng hoạt động SXKD 2017
1.82 MB - 24/03/2017, 22:27:37
327 Download Xem Download
4. BC Ban kiểm soát năm 2016.
1.33 MB - 24/03/2017, 22:28:05
313 Download Xem Download
5. BC tài chính tóm tắt năm 2016.
915.91 KB - 24/03/2017, 22:28:40
309 Download Xem Download
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2016.
947.75 KB - 24/03/2017, 22:29:42
324 Download Xem Download
7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.
338.8 KB - 24/03/2017, 22:30:29
309 Download Xem Download
8. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2017.
293.1 KB - 24/03/2017, 22:31:13
304 Download Xem Download
9. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2017
255.75 KB - 24/03/2017, 22:31:54
300 Download Xem Download
10. Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017.
263.76 KB - 24/03/2017, 22:32:45
315 Download Xem Download
11. Dự thảo - Nghị Quyết ĐHĐCĐTN năm 2017.
925.48 KB - 24/03/2017, 22:33:25
338 Download Xem Download
12. Tờ trình - Dự án đầu tư 2017 -2018
623.47 KB - 24/03/2017, 22:34:25
325 Download Xem Download
13. Tờ trình điều chỉnh chi tiêu lợi nhuận năm 2017
292.18 KB - 24/03/2017, 22:35:53
299 Download Xem Download
© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch