Công bố thông tin 2017

Vui lòng xem file đính kèm

1. Công bố thông tin điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM: File

2. Công văn lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017: File

3. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017: File

4. Miễn nhiệm chức danh CTHĐQT: File

5. Tạm bổ nhiểm thành viên HĐQT: File

6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT - bổ nhiệm chức danh TGĐ: File

7. Phân công chức danh CTHĐQT: File

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch