Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 1 tháng 8

Vui lòng xem file đính kèm

1. Nghị quyết thay đổi người đại diện tại SMC Tân Tạo: File
2. Nghị quyết thay đổi người đại diện tại SMC Bình Dương: File
3. Nghị quyết bổ nhiệm chủ tịch tại thép SMC: File
4. Nghị quyết bổ nhiệm chủ tịch tại Cơ Khí thép SMC: File
5. Nghị quyết bổ nhiệm chủ tịch tại SMC Tân Tạo: File
6. Nghị quyết bổ nhiệm chủ tịch tại SMC Hà Nội: File
 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch