Năm 2018

Vui lòng xem file đính kèm

Quý 1

  • Báo cáo tài chính Hợp Nhất: File
  • Báo cáo tài chinh: File

Quý 2: Báo cáo trước kiểm toán

  • Báo cáo tài chính Hợp Nhất: File
  • Báo cáo tài chinh tổng hợp: File
© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch