Thư mời Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018

Vui lòng xem file đính kèm

1. Chương trình ĐHCĐ năm 2018: FIle

    Agenda for the AGM 2018: File

2. Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2018: File

    Letter of invitation AGM 2018: FIle

3. Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập: File

4. Giấy ủy quyền: File 

   Authorization form: File

5. Đơn ứng cử thành viên HĐQT độc lập: File

6. Giấy đề cử thành viên HĐQT độc lập: File

7. Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai: File

   Curriculum Vitae: File

8. Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm: File
  

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch