Tài liệu Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018

Vui lòng xem file đính kèm

1. Trương trình ĐHCĐ năm 2018: File

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017: File

3. Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: File

4. Báo cáo kiểm soát năm 2017: File

5. Báo cáo tài chính tóm tắt: File

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017: File

7. Tờ trình phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017: File

8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV năm 2017: File

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018: File

10. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2018: File

11. Tờ trình xin ý kiến thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT: File

12. Tờ trình xin ý kiến việc bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập: File

13. Tờ trình xin ý kiến việc thay đổi thành viên HĐQT đại diện vốn góp của công ty Hanwa: File

14. Tờ trình điều chỉnh tăng mục tiêu lợi nhuận năm 2018: File

15. Tờ trình tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018: File

16. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018: File

 

 

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch