Nghị quyết HĐQT ngày 30 tháng 5 năm 2018

Vui lòng xem file đính kèm

1. Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: File

2. Nghị quyết về việc xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2017: File

3. Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động: File

4. Nghị quyết HĐQT Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC: File

5. Nghị quyết HĐQT về việc chỉ định công ty chứng khoán thực hiện phương án dùng cổ phiếu quỹ thưởng cho người lao động: File

6. Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT: File

7. Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018: File

8. Nghị quyết HĐQT về việc thuê đất tại khu công nghiệp Hòa Cầm, TP.Đà Nẵng: File

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch