Nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động

Vui lòng xem file đính kèm:

1. Nghị quyết HĐQT: File
2. Danh sách CBNV nhận cổ phiếu thưởng: File

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch