Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019

Vui lòng xem file đính kèm

1. Chương trình ĐHĐCĐ năm 2019: File

2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018: File

3. Phương hướng hoạt động năm 2019: File

4. Báo Cáo Ban Kiểm Soát năm 2018: File

5. Báo Cáo Tài Chính tóm tắt năm 2018: File

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018: File

7. Tờ trình phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018: File

8. Tờ trình phương án phát hành ESOP năm 2019: File

9.  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019: File

10. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2019: File

11. Tờ trình Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân xin từ nhiệm TVBKS: File

12. Tờ trình thù lao HĐQT-BKS năm 2019: File

13. Dự thảo Nghị Quyết ĐHCĐ 2019: File

14. Thông báo bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát: File

15. Tài liệu ứng cử thành viên BKS: File

16. Danh sách ứng viên thành viên BKS: File

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch