Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công Ty SMC năm 2019

Ngày 20/04/2019, vào lúc 09 giờ 05 phút tại Hội trường Thống Nhất - Phòng Đại Yến, Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.
Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.Chào đón Quý Cổ Đông


Nội dung đại hội bao gồm 02 phần chính:
Phần 1:
- Đại hội thông qua chương trình Đại hội
- Đại hội nghe HĐQT/ BKS trình bày các báo cáo hoạt động năm 2018, các Phương án hoạt động, đầu tư năm 2019
Phần 2: Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

* Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thông qua:

- Báo cáo kết quả họat động SXKD năm 2018
- Báo cáo phân tích các chỉ số: Sản lượng tiêu thụ và doanh thu; Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động; các khoản nợ phải trả; báo cáo hoạt động đầu tư
- Báo cáo hoạt động của HĐQT; thù lao của HĐQT/BKS trong năm 2018,
- Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018.
 


 Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch HĐQT Công ty
 

* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC về một số chỉ tiêu cụ thể như sau :

- Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018
- Đánh giá công tác chỉ đạo hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ trong năm 2018
- Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2018:
+ Đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất
+ Hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư tài chính.
 Ông. Nguyễn Hữu Kinh Luân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty
 

* Đại hội đã nghe Bà Đoàn Thị Mỹ Lệ – Kế toán trưởng Công ty - báo cáo tóm tắt BCTC năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 của Công Ty.
 Bà. Đoàn Thị Mỹ Lệ - Kế toán trưởng Công ty

 

* Đại hội đã nghe Đoàn Chủ Tịch trình bày nội dung các Tờ trình trình tại Đại Hội: 
 Ông Ma Đức Tú - Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình tại Đại Hội
 

1. Tờ trình Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018: 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu

2. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng ( Esop) cho CBNV năm 2019: 500.000 cổ phần, theo danh sách được HĐQT phê duyệt.

3. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện

4. Tờ trình phương án chi cổ tức năm 2019: 20% mệnh giá (10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu)

5. Tờ trình xin ý kiến ĐH thông qua việc Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân xin từ nhiệm thành viên BKS

6. Tờ trình xin ý kiến ĐH thông qua về việc bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ 2005-2020 đối với Bà Võ Thị Tố Ngân

7. Tờ trình xin ý kiến ĐH thông qua việc bầu bổ sung 01 TV BKS: bằng cách giơ phiếu biểu quyết do DS có 01 người.

8. Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS năm 2019: tỷ lệ 1,5% trên lợi nhuận sau thuế.
 Ông Võ Hoàng Vũ - Tổng Giám Đốc Công ty trình bày nội dung các tờ trình trong Đại Hội
Đoàn Chủ Tịch thảo luận & trao đổi cùng Quý Cổ Đông

 Phần thảo luận của Quý Cổ ĐôngQuý Cổ Đông đặt câu hỏi thảo luận
Ông. Nguyễn Bình Trọng - Phó TGĐ khối Tài Chính Kế Toán
giải đáp phần thảo luận của Quý Cổ Đông

 

Ông Võ Hoàng Vũ - Tổng Giám Đốc Công ty trả lời các câu hỏi thảo luận từ Quý Cổ ĐôngĐoàn Chủ Tịch biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại Hội
 Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình

Ông Nguyễn Thanh Hào - Kế Toán Trưởng Công ty SMC Thương Mại/
Ban Kiểm Phiếu công bố tỉ lệ % biểu quyết các tờ trình được Đại hội thông qua
Bà. Hồ Thị Ngọc Tuyết - Thư ký Công ty đọc và thông qua biên bản trước Đại Hội

 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC sẽ được công bố trên website Công ty: www.smc.vn 

Đại hội cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC năm 2019 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 20/04/2019.


 
  

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch