Nghị Quyết HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC.

 

 

 

1/ Nghị Quyết 181 : v/v thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiểu để trả cổ tức ; triển khai thực hiện phương án phát hành .

Nghị Quyết 181

2/ Nghị Quyết 182 : v/v xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC năm 2019 (ESOP) - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng - Thời gian thực hiện .

Nghị Quyết 182

3/ Nghị Quyết 183 : v/v thông qua hồ sơ phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động ; triển khai thực hiện phương án phát hành .

Nghị Quyết 183

4/ Nghị Quyết 184 : v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 .

Nghị Quyết 184

5/ Nghị Quyết 185 : v/v đề nghị Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán TP.HCM điều chỉnh 50% chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện vào ngày 18/07/2019 - ESOP đã phát hành năm 2018.

Nghị Quyết 185

6/ Nghị Quyết 186 : v/v miễn nhiễm chức danh Tổng Giám Đốc , đồng thời tạm bầu bổ sung chức danh TV HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC .

Nghị Quyết 186

7/ Nghị Quyết 187 : v/v phân công Chủ Tịch HĐQT Cty tạm giữ chức danh quyền Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC .

Nghị Quyết 187

8/ Nghị Quyết 178 : v/v miễn nhiễm chức danh Phó Tổng giám đốc khối TCKT , đồng thời bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC. 

Nghị Quyết 188

9/ Nghị Quyết 189 : v/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc khối Tài chính Kế toán Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC.

Nghị Quyết 189

10/ Nghị Quyết 190 : v/v thông qua kết quả hoạt động SXKD 05 tháng đầu năm 2019.

Nghị Quyết 190

11/ Nghị Quyết 191 : v/v thông qua chủ trương đầu tư cổ phiếu tại Cty CP Thép Nam Kim.

Nghị Quyết 191

12/ Nghị Quyết 192 : v/v thông qua nội dung biên bản ghi nhớ - chỉ định nhân sự tham gia vào Hội đồng thành viên tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC.

Nghị Quyết 192

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch