Ban Lãnh Đạo

Hội Đồng Quản Trị

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Loan

Chủ tịch HĐQT SMC

 • Năm sinh: 1961
 • Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kinh tế – chuyên ngành QTKD

Ms. Nguyễn Ngọc Ý Nhi

Phó Chủ tịch HĐQT SMC / Phó Tổng Giám đốc khối Tài chính Kế toán SMC

 • Năm sinh: 1983
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế – chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

Mr. Nguyễn Hữu Kinh Luân

Thành viên HĐQT SMC

 • Năm sinh: 1982
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA)

Mr. Kishimoto Hideki

Thành viên HĐQT SMC

 • Năm sinh: 1969
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Mr. Vũ Anh Nguyên

Thành viên HĐQT độc lập

 • Năm sinh: 1989
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Ban Tổng Giám Đốc

Mr. Đặng Huy Hiệp

Tổng giám đốc

 • Năm sinh: 1961
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ Khí luyện kim

Mr. Nguyễn Bình Trọng

Phó TGĐ Thường trực

 • Năm sinh: 1963
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế – chuyên ngành Tài Chính Kế Toán

Ms. Nguyễn Ngọc Ý Nhi

Phó TGĐ khối Tài chính Kế toán SMC

 • Năm sinh: 1983
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế – chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

Ms. Nguyễn Hồng Châu

Phó TGĐ Khối Thương mại - Dự Án

 • Năm sinh: 1974
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại Thương

Mr. Nguyễn Văn Tiến

Phó TGĐ Khối Hành Chính - Nhân Sự

 • Năm sinh: 1953
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Xã Hội Học