Quan Hệ Cổ Đông

Nghị quyết HĐQT ngày 22.02.2023

Vui lòng xem file đính kèm:NQ HĐQT thông qua: 1. Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐTN năm 2023 2. Thông qua chủ trương ký các hợp đồng nguyên tắc, các giao dịch mua bán, dịch vụ giữa các bên liên quan 3. Thông qua việc thay đổi...