Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2023