Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 – Báo cáo tài chính hợp nhất