Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 – Báo cáo tài chính tổng hợp