Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 – Báo cáo tài chính hợp nhất