Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 – Báo cáo tài chính hợp nhất