Báo cáo tình hình tài chính- Thanh toán lãi, gốc trái phiếu- Tình hình sử dụng nguồn vốn từ PHTP