Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên SMC 2021

Ban lãnh đạo Công ty CP ĐT TM SMC điều hành đại hội

Ngày 23/04/2021, vào lúc 8h00 giờ 00 tại Hội trường Thống Nhất –  Phòng Đại Yến, Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 • Tổng số cổ đông tham dự Đại Hội là :    80 cổ đông         
 • Đại diện cho :    50.430.778 cổ phần
 • Đạt tỷ lệ :      82,78 % trên vốn Điều lệ

Nội dung Đại hội gồm 03 phần chính:

PHẦN 1:

Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày các báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty

 • Báo cáo kết quả họat động SXKD năm 2020
Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2020 Thực hiện 2020 % Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ Tấn 1.250.000 1.353.916 108,3%
Doanh thu bán hàng Tỷ đồng 15.200 15.735 103,5%
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 120,0 316,1 263,4%
 • Báo cáo phân tích các chỉ số: Sản lượng tiêu thụ và doanh thu; Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động; các khoản nợ phải trả; các hoạt động đầu tư trong năm 2020.
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT; thù lao của HĐQT/BKS trong năm 2020,
 • Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020

 Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày phương hướng họat động năm 2021 của Công ty, gồm các mục tiêu cụ thể như sau:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 2020 Kế hoạch 2021
1 Tổng sản lượng tiêu thụ Tấn 1.353.916 1.350.000
2 Doanh thu bán hàng Tỷ đồng 15.735 18.000
3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 316,1 300

 Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020. Phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2021-2025 với các định hướng chính yếu như:

 • Tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty là sắt thép.
 • Tổng sản lượng thép tiêu thụ đến năm 2025:                đạt 1.800.000 tấn thép các loại
 • Tổng lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2021-2025:            trên 1.000 tỷ đồng

Ông Đặng Huy Hiệp – TGĐ Công ty báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 & phương hướng 2021-2025

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Tố Ngân – Đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC về một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

 • Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020
 • Đánh giá công tác chỉ đạo hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ trong năm 2020
 • Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2020:
  • Đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất
  • Hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính của Công ty.

Bà Võ Thị Tố Ngân – Đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lâm  – Kế toán trưởng Công ty – báo cáo tóm tắt BCTC năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2020 của Công Ty.

Ông Nguyễn Văn Lâm  – Kế toán trưởng Công ty – báo cáo tóm tắt BCTC năm 2020

PHẦN 2:

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và  Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC nhiệm kỳ 2021-2025 :
Cổ đông tiến hành Bầu cử HĐQT và BKS Công ty SMC, nhiệm kỳ 2021-2025

Ông Nguyễn Thanh Hào – Phòng kế toán SMC công bố kết quả bầu cử

Kết quả được công nhận như sau:

 • Bầu cử Hội đồng quản trị:
  • Tổng số phiếu phát ra:    80
  • Tổng số phiếu thu về:    57
  • Số phiếu hợp lệ:    57 đạt 100%
  • Số phiếu không hợp lệ:       0

Danh sách trúng cử:

STT Họ và tên ứng cử viên Năm sinh Số CMND/PASSPORT Số phiếu biểu quyết Tỷ lệ %
1 Nguyễn Ngọc Ý Nhi 1983 023619928 108.261.969 215,7
2 Nguyễn Thị Ngọc Loan 1961 079161003846 42.174.008 84
3 Nguyễn Hữu Kinh Luân 1982 025756543 33.746.611 67,2
4 Kishimoto Hideki 1969 TZ1355402 33.396.091 66,5
5 Vũ Anh Nguyên 1989 001089025953 33.360.891 66,5

 

Chủ tịch HĐQT – Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan tặng hoa tri ân Ban Thành viên HĐQT SMC nhiệm kỳ 2016 – 2020

Ông. Đặng Huy Hiệp – TGĐ SMC trao hoa chúc mừng và ra mắt Ban HĐQT SMC nhiệm kỳ 2021-2025

 • Bầu cử Ban kiểm soát:
 • Tổng số phiếu phát ra:     80
 • Tổng số phiếu thu về:     57
 • Số phiếu hợp lệ:   57 đạt 100%
 • Số phiếu không hợp lệ:    0

Danh sách trúng cử:

STT Họ và tên ứng cử viên Năm sinh Số CMND/PASSPORT Số phiếu biểu quyết Tỷ lệ %
1 Võ Thị Tố Ngân 1978 025110919 84.332.209 168
2 Lê Thị Cẩm Tú 1981 023128574 33.128.333 66
3 Đặng Thị Thu Trang 1980 025418432 33.103.200 66

 

Ra mắt Ban HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CP ĐT TM SMC nhiệm kỳ 2021-2025

PHẦN 3:

 Đại hội đã nghe Đoàn Chủ Tịch trình bày nội dung các tờ trình, xin ý kiến Đại hội chi tiết như sau:

Stt Nội dung các Tờ trình
1 Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian và tỷ lệ chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ: 5% bằng tiền mặt
2 Tờ trình việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình về phương án chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ: từ 10% trở lên
3 Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
4 Tờ trình về tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT/BKS, tỷ lệ khen thưởng Ban điều hành Công ty trong năm 2021 như sau:

–   Tỷ lệ chi thù lao HĐQT/BKS năm 2021 là : 1,5 % lợi nhuận sau thuế

–   Tỷ lệ khen thưởng Ban điều hành nếu hoàn thành mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ đồng năm 2021 là: 0,5 % lợi nhuận sau thuế

5 Tờ trình nội dung dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT/BKS và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ, các Quy chế như trên để phù hợp với qui định hiện hành.

 

Bà. Nguyễn Ngọc Ý Nhi – Phó Chủ Tịch Công ty trình bày nội dung các Tờ trình thông qua Đại hội

Cổ Đông biểu quyết thông qua các tờ trình

Kết quả biểu quyết thông qua tất cả các nội dung đã được Đoàn Chủ Tịch trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Stt Nội dung được biểu quyết

Tỷ lệ đồng ý (%)

1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 100
2 Phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2021 100
3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 100
4 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 100
5 Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 100
6 Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết họat động nhiệm kỳ 2016-2020 và Phương hướng nhiệm kỳ mới 2021-2025 của Hội đồng quản trị Công ty 100
7 Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian và tỷ lệ chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ: 5% bằng tiền mặt 100
8 Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình về phương án chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ: từ 10% trở lên 100
9 Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty 100
10 Đại hội thống nhất thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT/BKS; tỷ lệ khen thưởng Ban điều hành Công ty trong năm 2021 như sau:

–   Tỷ lệ chi thù lao HĐQT/BKS năm 2021 là :

1,5 % lợi nhuận sau thuế

–   Tỷ lệ khen thưởng Ban điều hành nếu hoàn thành mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ đồng năm 2021 là:

0,5 % lợi nhuận sau thuế

100
11 Đại hội thống nhất thông qua nội dung dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT/BKS và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ, các Quy chế như trên để phù hợp với qui định hiện hành.

100

 Cổ đông đặt các câu hỏi đến cho Ban Lãnh Đạo Công ty SMC

Ban Lãnh Đạo SMC trả lời các câu hỏi của Quý Cổ Đông

Thư ký đoàn đã đọc và thông qua biên bản trước Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư – Thương Mại SMC năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư – Thương Mại SMC sẽ được công bố trên website Công ty: www.smc.vn

Đại hội cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư – Thương Mại SMC năm 2021 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 ngày 23/04/2021. 

Nguồn SMC

Chia sẻ bài viết