Nghị quyết HĐQT thông qua việc Đăng ký giao dịch Trái Phiếu