Nghị quyết V/v thông qua chủ trương ký các hợp đồng nguyên tắc, mua bán, dịch vụ giữa các bên liên quan