SMC lãi 148 tỷ đồng quý IV, cao nhất kể từ quý III/2016

Biên lãi gộp Thương mại SMC đạt 7,2% trong quý IV, cải thiện so với con số 1,9% cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp thực hiện vượt 2% kế hoạch doanh thu và vượt 158% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2020.

Công ty Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) công bố BCTC hợp nhất quý IV/2020 với khoản lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 148 tỷ đồng, cải thiện so với việc lỗ 12 tỷ cùng kỳ năm trước. Đây là mức chỉ sau kỷ lục ghi nhận vào quý II/2016 với 170 tỷ đồng.

Doanh thu tăng 14% nhưng giá vốn chỉ tăng 7,7%, lãi gộp đạt 324 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp tăng từ 1,9% lên 7,2%. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính đạt 22 tỷ đồng, tăng 71%. Chi phí bán hàng của doanh nghiệp thép tăng 83% và chi phí quản lý tăng 186%.

Lũy kế cả năm, SMC ghi nhận doanh thu 15.536 tỷ đồng, giảm 7%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 300 tỷ đồng, gấp 3,2 lần năm trước.

Doanh nghiệp thực hiện vượt 2% kế hoạch doanh thu và vượt 158% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2020.

SMC cho biết sản lượng tiêu thụ trong năm tăng 3% nhưng doanh thu giảm do giá thị trường tác động. Biên lãi gộp cải thiện nhờ giảm chi phí lãi vay, hợp lý hóa chi phí sản xuất…

Tại thời điểm cuối năm 2020, SMC có 1.183 tỷ tiền và tương đương tiền, gấp đôi đầu năm; đầu tư tài chính đến ngày đáo hạn 557 tỷ đồng, tăng 103%. Khoản phải thu cùng hàng tôn kho của doanh nghiệp lần lượt tăng 21% và 50%, tổng 2 khoản mục này đạt 3.500 tỷ đồng chiếm 52,2% tổng tài sản.

Về phần nguồn vốn, doanh nghiệp tăng thêm gần 500 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn, hơn 500 tỷ vay nợ ngắn hạn.

 

Nguồn:  ndh.vn 

Chia sẻ bài viết