Thông báo Chốt danh sách Chủ sở hữu trái phiếu để thực hiện đăng ký lưu ký tại VSD