Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 1 năm 2019