Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021