Thông báo thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán số 33/2006/GCNCP-VSD-10, thay đổi lần 10 ngày 18/07/2022 do đăng ký chứng khoán bổ sung