Tài Liệu ĐHCĐ năm 2020

Vui lòng xem file đính kèm:

 1. Chương trình Đại hội
 2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019
 3. Báo cáo phương hướng hoạt động SXKD năm 2020
 4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019
 5. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2019
 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019
 7. Báo cáo ĐH về việc HĐQT chọn đơn vị thực hiện BCTC năm 2020
 8. Báo cáo ĐH về việc HĐQT tạm thay thế, miễn nhiệm, bổ nhiệm TV HĐQT
 9. Báo cáo ĐH về việc hiện nay HĐQT đang khuyết 01 TV HĐQT độc lập
 10. Tờ trình phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019
 11. Tờ trình phương án chi trả cổ tức trong năm 2020
 12. Tờ trình tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2020
 13. Dự Thảo – Nghị Quyết Đại Hội

Chia sẻ bài viết