Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Vui lòng xem Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021 các đính kèm:

 1. Chương trình ĐH1. Chương trình ĐH
  Download PDF
 2. Giấy UQ, Giấy đề cử, ứng cử2. Giấy UQ-Đề cử-ứng cử
  Download PDF
 3. Thông báo bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-20253. TB bầu HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2021-2025
  Download PDF
 4. BC Tổng kết HĐSXKD năm 20204. BC Tổng kết HĐSXKD năm 2020
  Download PDF
 5. BC Phương hướng HĐSXKD năm 20215. BC Phương hướng HĐSXKD năm 2021
  Download PDF
 6. BC Ban kiểm soát năm 20206. BC Ban kiểm soát năm 2020
  Download PDF
 7. BC Tài chính tóm tắt năm 20207. BC Tài chính tóm tắt năm 2020
  Download PDF
 8. TT Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 20208. TT Phân phối lợi nhuận - chia cổ tức năm 2020
  Download PDF
 9. BC Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-20259. BC Tổng kết HĐSXKD nhiệm kỳ 2016-2020. Phương hướng HĐ nhiệm kỳ 2021-2025
  Download PDF
 10. TT Phương án chi cổ tức đợt cuối năm 202010. TT Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020
  Download PDF
 11. TT Phương án chi cổ tức năm 202111. TT Phương án chi trả cổ tức năm 2021
  Download PDF
 12. TT Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 202112. TT Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
  Download PDF
 13. TT Sửa đổi bổ sung Điều lệ/Quy chế QT nội bộ/ QC hoạt động của HĐQT/QC hoạt động của BKS13. TT Sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty- QC Quản trị nội bộ- QC hoạt động của HĐQT- BKS
  Download PDF
 14. TT Tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT/BKS, khen thưởng Ban điều hành năm 202114. TT Tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT-BKS, Tỷ lệ khen thưởng Ban điều hành năm 2021
  Download PDF
 15. Dự thảo – Điều lệ Công ty15. Dự thảo - Điều Lệ Công ty
  Download PDF
 16. Dự thảo – Quy chế Quản trị nội bộ Công ty16. Dự thảo - Quy chế Quản trị nội bộ Công ty
  Download PDF
 17. Dự thảo – Quy chế hoạt động của HĐQT17. Dự thảo - Quy chế hoạt động của HĐQT NK 2021-2025
  Download PDF
 18. Dự thảo – Quy chế hoạt động của BKS18. Dự thảo - Quy chế hoạt động của BKS NK 2021-2025
  Download PDF
 19. Dự thảo – Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 202119. Dự thảo - Nghị Quyết ĐHCĐ 2021
  Download PDF
 20. Dự Thảo – Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2025Dự thảo - Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2021-2025
  Download PDF
 21. Danh sách đề cử ứng viên TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2025Danh sách đề cử ứng viên TV HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2021-2025
  Download PDF

Chia sẻ bài viết