Tóm tắt sổ cổ đông chốt ngày 20.03.2024 – Tổ chức ĐHCĐ năm 2024