Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022