Nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu – thông qua việc mua lại trước hạn Trái phiếu SMCH2124001