Bổ sung phụ lục cho quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2018